Jimmy Song's partners.

  • All
  • Baidu
  • Tencent
  • Z t e
  • Pivotal
  • Capital one
  • Jingdong finance
  • Free wheel
  • Ant group
Hua Zhong

Hua Zhong

Tencent

Josh Long

Josh Long

Pivotal

Kevin Hoffman

Kevin Hoffman

CapitalOne

Liang Zhang

Liang Zhang

Jingdong Finance

Ruofei Ma

Ruofei Ma

FreeWheel

Sky Ao

Sky Ao

Ant Group